TALLINN MOTOR SHOW 2019 ÜLDISED OSAVÕTUTINGIMUSED

1. KORRALDAJA, EKSPONENDID JA EKSPONAADID

Korraldaja – MTÜ EESTI MOOTORRATTASPORDI FÖDERATSIOON

Eksponent – TALLINN MOTOR SHOW’l osalev juriidiline või füüsiline isik, kelle tegevusvaldkond vastab messi temaatikale ning juriidiline tegevusvorm on kooskõlas Eesti Vabariigi õigusaktidega. Messiekspositsiooni rikastamise, messikülastajate ning eksponentide parema teenindamise jm üldiste hüvede loomise huvides võib korraldaja kaasata messile asutusi ja firmasid, kelle tegevus ei ole otseselt seotud eelnimetatud messil kajastatava temaatikaga, kuid ei ole vastuolus heade äritavadega ning eksponentide võrdse kohtlemise põhimõtetega.

Põhieksponent – juriidiline või füüsiline isik, kes aktsepteerib Eesti Näituste kehtivaid üldisi ning messi osalemistingimusi, kellega korraldaja sõlmib lepingu messiperioodiks ekspositsioonipinna ja vajadusel stendi üürilevõtmiseks messi osalemistingimustes sätestatud tingimustel ja teenuste osutamiseks korraldaja teenuste hinnakirja alusel.

Kaaseksponent – juriidiline või füüsiline isik, kes tegutseb messil põhieksponendi poolt üürilevõetud ekspositsioonipinnal, kelle nimi on kantud registreerimislehele, kes tasub kaasaeksponendi osalemistasu, kelle andmed avaldatakse messikataloogis, kes vastutabEesti Näituste üldiste ning messi osalemistingimuste täitmise eest ning kellele laienevad kõik põhieksponendi kohustused.

Põhieksponent vastutab kõigi tema stendil tegutsevate kaaseksponentide tegevuse ning neile esitatud arvete tasumise eest.

Ekspositsioonipind on eksponendi poolt korraldajalt messi toimumise ajaks üüritud pind Eesti Näituste messikeskuses (sisepind) ja/või väljaspool Eesti Näituste messikeskust (välipind). Ekspositsioonipinda üüritakse üksnes põhieksponendile. Igal põhieksponendil on õigus kaasata kooskõlastatult korraldajaga messile kaaseksponente. Põhieksponent on kohustatud tasuma kaaseksponendi osavõtumaksu iga messil osaleva kaaseksponendi eest. Põhieksponendil ei ole õigust registreerimislehele kandmata ning korraldajat informeerimata anda talle eraldatud ekspositsioonipinda või selle osi kolmandate isikute käsutusse või allüürile. Põhieksponendil on keelatud reklaamida ja demonstreerida oma ekspositsioonipinnal messi registreerimislehele kandmata firmade ja organisatsioonide toodangut ja teenuseid (vt p 10).

Eksponaat – eksponendi poolt messil üürilevõetud ekspositsioonipinnal, sellele püstitatud kandekonstruktsioonidel, kujunduselementidel, stendi siseseintel või stendi kohal väljapandud füüsiline objekt. Eksponaatide asetamine stendi piiridest väljapoole või nende eemaldamine ekspositsioonist messi ametliku tööperioodi lõppu on keelatud.
Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioonil on õigus nõuda nende eksponaatide kõrvaldamist ekspositsioonist, mis kujutavad endast potentsiaalset ohuallikat külastajaile ja teistele eksponentidele, häirivad või raskendavad teiste eksponentide tööd, viivad külastajaid eksitusse või on vastuolus ühiskonnas kehtivate moraalinormide ja heade äritavadega.

Messi temaatika ja toimumise aeg on esitatud messi osalemistingimustes.
Tallinn Motor Show töökeeled on eesti ja inglise keel, kusjuures külastajaile peab olema tagatud eestikeelse teabe saamise võimalus kõigil stendidel.

2. EKSPOSITSIOONIPINNA RESERVEERIMINE

Ekspositsioonipinna reserveerimiseks saadab korraldaja eksponentidele messi reklaami- ja müügipaketi. Eksponent tagastab korraldajale täidetult ning messi osalemistingimustes sätestatud tähtajaks paketti kuuluva registreerimislehe-osalemislepingu. Korraldaja aktsepteerib üksnes nõuetekohaselt täidetud registreerimislehti, mis on varustatud eksponendi volitatud isiku allkirjaga. Eksponendi poolt täidetud ning korraldaja poolt aktsepteeritud registreerimisleht ja selle lisad on messil osalemist käsitlev leping, mille täitmine on kohustuslik eksponendile ja korraldajale.
Eksponendi poolt registreerimislehel esitatud taotluste aktsepteerimisel saadab korraldaja eksponendile kirjaliku kinnituse sellel esitatud tellimuse vastuvõtmise kohta.

3. STENDIDE PAIGUTUS EESTI NÄITUSTE MESSIKESKUSES

Ekspositsioonipinna reserveerimise taotlusi käsitletakse nende saabumise järjekorras. Arvestades messi toimumise koha tehnilisi iseärasusi ning võimaluse piires eksponendi soove stendi paiknemise osas, määrab korraldaja stendide lõpliku paigutuse Eesti Näituste messikeskuses. Ekspositsiooni terviklikkuse ning ekspositsioonipinna parema ärakasutamise huvides on korraldajal õigus eksponendiga kooskõlastatult vähendada või suurendada 10% ulatuses eksponendi poolt reserveeritud stendipinda.
Korraldaja saadab enne messi toimumisperioodi algust igale eksponendile joonise stendide lõpliku paigutusega Eesti Näituste messikeskuses, näidates sellel ära eksponendi poolt üüritud ekspositsioonipinna või stendi asukoha.
Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioonil on õigus nõuda eksponendilt oma stendi püstitamist nii, et oleks tagatud vaba juurdepääs tuletõrjekappidele ja -vesikutele ning esmastele tulekustutusvahenditele.

4. MAKSETINGIMUSED

Eksponent on kohustatud tasuma messi osavõtumaksu, ekspositsioonipinna ja stendi üüri korraldaja poolt väljastatud arvel sätestatud tähtajaks arvel näidatud pangaarvele. Eksponendil tekib õigus tema poolt üüritud ekspositsioonipinna ja stendi kasutamiseks messi osavõtutingimustes sätestatud ajal peale eespool nimetatud maksete laekumist korraldaja pangaarvele.

5. LEPINGU KATKESTAMINE

Juhul, kui eksponent soovib katkestada korraldajaga messil osalemiseks sõlmitud lepingu, on ta kohustatud sellest korraldajat eelnevalt kirjalikult teavitama. Lepingu katkestamine ilma sanktsioone kandmata on võimalik vaid enne messi osalemistingimustes selleks sätestatud tähtaega.

Eksponent kaotab õiguse tema poolt reserveeritud ekspositsioonipinna või stendi kasutamiseks ning ekspositsioonipinna ja stendi kasutamisõigus läheb tagasi korraldajale juhul, kui eksponent:
– ei ole tähtajaks tasunud osalemismaksu, ekspositsioonipinna või stendi üüri;
– ei ole hakanud ekspositsioonipinda kasutama hiljemalt 24 tundi enne messi avamise kuupäeva ja kellaaega (v.a juhul, kui on saavutatud vastav kokkulepe korraldajaga);
– ei pea kinni korraldaja üldistest ning messi osalemistingimustest.
Juhul kui lepingu katkestamine leiab aset eksponendi süül ülalnimetatud või muudel põhjustel, on eksponent kohustatud tasuma korraldajale arved, mille maksetähtajad on lepingu katkestamise hetkeks kätte jõudnud (ekspositsioonipinna või stendi üür, osavõtumaks jne). Eksponendi poolt enne lepingu katkestamist tasutud summad tagasimaksmisele ei kuulu.

6. MESSITEENUSED

Tellimused messiteenustele vormistatakse selleks ettenähtud tellimislehtedel, mille korraldaja saadab kõigile eksponentidele, kelle poolt vormikohaselt täidetud registreerimislehed ekspositsioonipinna üürimiseks on jõudnud korraldajani ning kelle osavõtt messist on aktsepteeritud. Tellimislehed tuleb tagastada korraldajale messi osalemistingimustes sätestatud tähtajaks, kusjuures hilisemad tellimused täidetakse võimaluse korral. Pärast ettenähtud tähtaega esitatud tellimuste eest tasumisel kehtib hinnalisand 25%. Messi tööperioodi ajal (sh eksponeerimispäeval) esitatud tellimuste eest tasumisel kehtib hinnalisand 50%.

6.1 Stendiehitus- ja kujundustööd
Eksponendil on võimalik tellida korraldajalt stendiehitustööd (sh erikujundus) ja vastavad konstruktsiooni- ja kujundusmaterjalid. Korraldajalt on võimalik saada abi ja konsultatsioone ka ekspositsioonipinna planeerimisel ning kujundamisel.
Juhul, kui eksponent teeb stendiehitustööd ise või kasutab selleks oma alltöövõtjaid, on ta kohustatud hiljemalt neli nädalat enne messi avamise kuupäeva kooskõlastama Eesti Mootorrattaposrdi Föderatsiooniga stendi kujunduskavandi, kasutatavad konstruktsioonid ja materjalid. Eksponent on kohustatud järgima messi osavõtutingimustes sätestatud montaaži- ja demontaažitööde teostamise tähtaegu ning messikeskuses kehtivaid tuleohutus-, töökaitse ja -ohutuseeskirju.
Juhul, kui eksponent kavandab riputada oma stendi külgseintele või stendi laekarkassi külge mistahes kaaluga eksponaate, kujunduselemente või reklaamikandjaid, on ta kohustatud korraldajat sellest teavitama, kes otsustab tugevdatud seinte või laekonstruktsioonide paigaldamise vajaduse.
Stendiehitustöödel kasutatavate konstruktsioonielementide standardkõrgus on 2,5 m. Nimetatud kõrgust ületavate konstruktsioonide kasutamisel on vajalik korraldaja nõusolek.
Stendi standardkõrgust ületava visuaalreklaami kasutamisel kuulub reklaamikandja paigaldamine kooskõlastamisele korraldajaga ning peab asuma 2 m stendipiirdest seespool.
Kui eksponaadi kaal ületab raskuskoormust 1000 kg/m², tuleb selle paigutus stendis kooskõlastada korraldajaga. Eriti raskete eksponaatide ja konstruktsioonide alla asetatakse halli põrandale langeva koormuse hajutamiseks alusplaat.
Juhul, kui eksponent soovib püstitada kahe- või enamakorruselise erikujundusega stendi, tuleb selle projekt kooskõlastada korraldajaga hiljemalt 30 päeva enne messi montaažitööde algust. Kahe- ja enama-korruselise stendi püstitamisel lisandub stendialuse ekspositsioonipinna üürile hinnalisand 50% iga esimesele järgneva korruse m² kohta. Kahe- ja enamakorruselise stendi maksimaalne lubatud kõrgus on 7,5 m ja teise korruse minimaalne kaugus 2 meetrit naaberstendi piirist (juhul kui korraldajaga ei ole teisiti kokku lepitud).
NB! Kahe- ja enamakorruselist stendi teenindavate ning seda külastavate inimeste viibimise maksimaalne lubatud kõrgus messikeskuse hallide põranda tasapinnast on 2,6 m.
Korraldajal on õigus peatada messistendi ehitustööd, kui eksponent ei pea kinni üldiste osalemistingimuste p-i 6.1 nõuetest.
Stendide osaline või täielik demontaaž, eksponaatide eemaldamine stendilt ja ekspositsiooni teenindavate isikute lahkumine stendilt enne messi tööperioodi lõppu ei ole lubatud.

6.2 Elektritööd
Eksponent saab korraldajalt tellida stendi lisavalgustuse ja vajalikud elektriühendused. Eksponent võib teostada oma messistendi elektritööd ise või kasutada selleks oma alltöövõtjaid, kohustudes kooskõlastama korraldajaga hiljemalt neli nädalat enne messi tarbitava vooluvõimsuse ja messistendi elektriskeemi.
Sõltumata sellest, kas eksponent teostab oma stendi montaažitööd ise, tema poolt kaasatud alltöövõtja jõududega või on tellinud stendi montaažitööd korraldajalt, on ta kohustatud tellima korraldajalt oma stendile vooluühenduse ning tasuma ühenduse loomise eest korraldaja hinnakirja alusel.
Tarbitava elektrivoolu parameetrid iga pistikupesa kohta: pinge 220/380 V ±5%, sagedus 50 Hz, võimsus 1 kW.
Eksponendi enda poolt paigaldatavad või alltöövõtjailt tellitud elektri-seadmed ja -materjalid peavad omama Eesti Vabariigi Toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduses sätestatud vastavussertifikaati.
Juhul kui elektritöid ei teosta korraldaja, kannab eksponent ise täielikku vastutust teostatud elektritööde ohutuse ja kvaliteedi eest. Elektritöödega tegelev juriidiline isik peab omama Elektrikontrollikeskuse poolt väljastatut elektritööde luba, mis annab õiguse tegelda elektritöödega kindlas pädevuspiirkonnas. Elektritöid vahetult teostav füüsiline isik peab omama Elektrikontrollikeskuse poolt väljastatud pädevustunnistust elektritööde teostamiseks vajalikus pädevuspiirkonnas.
Elektritarvitite (arvutid, külmkapid, aparatuur jm) kasutamisel, mis tarbivad elektrienergiat ööpäevaringselt, tuleb tellida korraldajalt 24h vooluühendus.

6.3 Interneti-püsiühendus
Eksponendil on võimalik tellida oma stendile Interneti-püsiühendus.

6.4 Koristamine
Korraldaja tagab stendide avamise-eelse ühekordse koristamise, samuti vahekäikude ja üldkasutatavate ruumide ning pindade korrashoiu kogu messi ettevalmistus- ja tööperioodi vältel.
Eksponent vastutab oma stendi puhtuse ja korrashoiu eest kogu messiperioodi vältel.
Juhul kui eksponent on püstitanud oma messistendi ise või oma alltöövõtja jõududega, koristab eksponent või tema altöövõtja stendi ise või tellib vastava teenuse korraldajalt.

6.5 Teenindusbüroo
Messi eksponeerimise ajal ja tööperioodil töötab Eesti Näituste messikeskuses teenindusbüroo, kus on võimalik tellida korraldaja hinnakirjas sätestatud teenuseid selleks sätestatud ajakava piires. Eksponeerimispäeva(de)l ja messi tööperioodil esitatud lisateenuste eest tasumisel kehtib hinnalisa 50% korraldaja hinnakirjas sätestatud teenushinnete suhtes.

6.6 Tolli-, transpordi- ja ekspeditsiooniteenused
Eksponent korraldab eksponaatide transpordi messile ja tagasi sihtkohta oma kulul ning vastutab kõigi oma eksponaatidega seonduvate tolliformaalsuste täitmise eest.
Messile lähetatavad eksponaadid tuleb saata mitte varem kui 3 päeva enne messi tööperioodi algust (juhul kui korraldajaga ei ole kokku lepitud teisiti) aadressil: Eesti Näitused – Pirita tee 28, 10127 Tallinn. Eksponent võib tellida korraldajalt ladustamis- ja tõsteteenuseid, informeerides nende vajadusest korraldajat hiljemalt viis päeva enne messi tööperioodi algust.
Eksponent on kohustatud järgima korraldaja poolt messi osalemistingimustes sätestatud eksponaatide väljaveo ajakava. Eksponent või tema ekspediitorfirma on kohustatud viima eksponaadid, kujundus-konstruktsioonid jm kauba messikeskusest välja hiljemalt 2 päeva (välisriikidest saabunud eksponaadid hiljemalt 3 päeva) jooksul messi tööperioodi lõppemise päevast arvates (juhul kui korraldajaga ei ole kokku lepitud teisiti).

6.7 Laoteenused
Eksponent on kohustatud kasutama talle kuuluva taara ja pakkekastide säilitamiseks korraldaja poolt messiperioodil ettenähtud laopindu või toimetama talle kuuluvad kastid jm pakendid messi tööperioodiks talle kuuluvasse või tema poolt väljaspool messikeskust üüritud lattu. Taara ja pakendite ladustamine stendide taga on keelatud.
Taara ja pakend toimetatakse eksponendi stendile eksponaatide ja kujundusmaterjalide pakkimiseks pärast messi tööperioodi lõppu.

7. TURVALISUSE TAGAMINE. TULE- JA TÖÖOHUTUS

Korraldaja teostab oma turvateenistuse jõududega korraldatava messi raames eksponentidele kuuluva vara kaitset ja tagab avaliku korra Eesti Näituste messikeskuses ja välisterritooriumil konkreetse ürituse turvaplaani ja materiaalsete väärtuste säilimise tagamiseks koostatud ning eksponentidele tutvustatud juhendis sätestatud piires. Tasu eksponentide poolt eelnimetatud turvateenuste kasutamise eest kuulub ekspositsioonipinna üüritariifi. Eksponentidel on võimalus tellida messi raames täiendavaid tasulisi turvateenuseid, mille maht ja osutamise tingimused sätestatakse korraldaja ja tellija vahel tasulise turvateenuse osutamiseks sõlmitavas lepingus.
Korraldaja tagab messi ettevalmistus-, töö- ja järelperioodil valvesignalisatsiooni rakendamise ja korrashoiu Eesti Näituste messikeskuses. Valvesignalisatsiooni rakendamise ja korrashoiu tagamise maksumus sisaldub ekspositsioonipinna või ürituse korraldamiseks kasutatava paviljoni üürihinnas.

Eesti Näituste AS vastutab esmaste tulekustutusvahendite paigaldamise ja korrashoiu eest Eesti Näituste messikeskuses. Eksponent on kohustatud tuleohutuse tagamisel täitma Eesti Näituste AS volitatud esindajate korraldusi jaEesti Näituste messikeskuses kehtivaid tuleohutuseeskirju.
Lahtise tule kasutamine Eesti Näituste messikeskuses on keelatud. Suitsetamine Eesti Näituste messikeskuses siseruumides paiknevates statsionaarsetes ja ajutistes toitlustuskohtades on keelatud.
Tuleohutuse seisukohalt kõrgendatud riskiohuga kaupade ja ainete eksponeerimiseks tuleb taotleda luba Põhja-Eesti Päästekeskuselt ning esitada see korraldajale enne nimetatud kaupade ja ainete toomist Eesti Näituste messikeskusesse ja nende kasutamist Eesti Näituste messikeskuses.
Kategooriliselt on keelatud eksponaatide, pakkekastide ja muu taara, reklaammaterjalide, koristustarvikute jms ladustamine stendi tagaseina ja paviljoni seina vahelisel alal.
Eesti Näituste messikeskuses kehtivate tuleohutus-, töökaitse- ja –ohutuse ning töötervishoiueeskirjade täitmine on kohustuslik korraldajatele ja eksponentidele.

8. JÄÄTMEKÄITLUS

Jäätmete paigutamine Eesti Näituste messikeskuse territooriumil väljaspool selleks ettenähtud prügikonteinereid on keelatud.
Eksponent koondab messil oma stendil tekkinud olmeprügi standardsetesse prügikottidesse ning paigutab messipäeva lõpul kotid oma stendiga piirnevasse vahekäiku, kust koristusteenistus toimetab need Eesti Näituste messikeskuses territooriumil paiknevatesse ning segaolmejäätmete kogumiseks ettenähtud prügikonteineritesse.
Keelatud on määrdeainete, õlijääkide, lahustite, lakkide ja värvide valamine kanalisatsiooni.
Segaolmejäätmete konteineritesse on keelatud panna tule- ja plahvatusohtlikke aineid ja materjale, ohtlikke, vedelaid ja erikäitlust vajavaid jäätmeid (patareid, akud, värvipurgid ja keemiliste ainete kanistrid), stendiehitusel kasutatavate materjalide (puit, puitlaast- ja puitkiudplaat, metall klaas jms ) jääke ning masinate ja seadmete esitlemisel tekkivaid metalli- ja puidujäätmeid. Eksponent või tema alltöövõtja on kohustatud toimetama oma stendiehitustööde käigus tekkinud suurekogulised jäätmed messikeskuse territooriumil selliste jäätmete kogumiseks paigaldatud konteineritesse.
Eelnimetatud jäätmeid tekitanud eksponent on kohustatud korraldama tema stendil tekkinud jäätmete äraveo Eesti Näituste messikeskuses messiperioodi lõppemisel kas oma jõududega või tellima vastava teenuse (spetsiaalkonteineri kohaletoimetamise ja äraveo) korraldajalt. Eelnimetatud teenuse eest tasumine toimub jäätmekäitlusfirma poolt korraldajale esitatava arve alusel.
Jäätmekäitlusreeglite ignoreerimisest või nende rikkumisest põhjustatud keskkonnakahjustuste ja –reostuse tagajärgede likvideerimine toimub kahjustused või reostuse põhjustanud eksponendi kulul.

9. OSALEJA- JA EHITAJAKAARDID

Messi osalejakaardid (käepaelad) väljastatakse eksponendile korraldaja poolt eksponeerimise päeval vastavalt üüritud ekspositsioonipinna suurusele. Osalejakaardi (käepaela) kandmine nähtaval kohal ning vormikohaselt täidetuna on kohustuslik. Osalejakaardid (käepaelad) annavad õiguse sissepääsuks eksponeerimise päeval, messi tööperioodil, eksponaatide väljaviimise ja demontaaži ajal. Osalejakaardid on nimelised ja nende edasiandmine teistele isikutele ei ole lubatud. Osalejakaardi üleandmise fakti tuvastamisel on korraldajal või tema poolt volitatud turvatöötajal õigus nimetatud osalejakaart selle esitanud isikult ära võtta, kusjuures käibelt kõrvaldatud osalejakaart tagastamisele või asendamisele ei kuulu.
Ehitajakaardid tagavad messi montaaži-, eksponeerimise ja demontaažipäevadel õiguse sissepääsuks. Ehitajakaardid väljastatakse eksponendile tema tellimusel stendiehitustöid teostavate isikute nimekirja alusel vajadusel kuni 2 nädalat enne messi tööperioodi algust.
Ehitajakaardi kandmine nähtaval kohal ning vormikohaselt täidetuna on kohustuslik.

10. REKLAAM JA JAEMÜÜK

Eksponendil on õigus kasutada messil oma turunduseesmärkide realiseerimiseks üüritud ekspositsioonipinda ning stendi siseseinu oma toodete ja teenuste esitlemiseks ning firmareklaami teostamiseks. Reklaammaterjalide kinnitamine stendiseintele on lubatud üksnes kleeplindi ja/või stendiseinu ja –konstruktsioone mittekahjustavate riputuskonksude abil. Eksponent kohustub kasutama ainult neid reklaamivahendeid, mille abil ta reklaamib oma firmat ja/või selle tegevust. Edastatav reklaam ning selle edastamise vorm ja meetodid peavad olema kooskõlas Eesti Vabariigi Reklaamiseaduse, Tarbijakaitse seaduse ja Keeleseaduse sätetega ning vastama headele äritavadele. Eksponent vastutab oma stendil eksponeeritavate reklaammaterjalide ja –vahendite eetilisuse eest. Korraldajal on õigus nõuda eksponendilt üldkehtivaid moraalinorme ning soolist võrdõiguslikkust eirava, rahvustevahelist ja usulist vaenu õhutava ning headele äritavadele mittevastava reklaami kõrvaldamist oma stendilt.
Reklaampindade kasutamine väljaspool stendi ning stendi kohal ja kõrgemal kui 2,5 m toimub kokkuleppel korraldajaga ning kuulub maksustamisele vastavalt messi osalemistingimustele.
Messi tööperioodil stendil toimuvate esitluste, kontsertide, moeetenduste jm ürituste korraldamine kuulub kohustuslikule kooskõlastamisel korraldajaga, vältimaks naaberstendide töö häirimist või takistamist. Audio- ja videoprogrammide esitamisel, kontsertide korraldamisel või helivõimenduse kasutamisel reklaami edastamise otstarbel stendil on keelatud häirida naaberstendide tööd.

Jaemüügiga tegelemiseks messil peab eksponent taotlema kohalikust omavalitsusest müügipileti (Kaubandustegevuse seadus § 18)

11. MÜRA TEKITAVA TEGEVUSE REGLEMENTEERIMINE

Müratekitavate seadmete eksponeerimisel ning helivõimendus-süsteemide kasutamisel juhindutakse Vabariigi Valitsuse 25.01.2002 määrusest nr 54 ”Töökeskkonna füüsikaliste ohutegurite piirnormid ja ohutegurite parameetrite mõõtmise kord” ja sotsiaalministri 04.03.2002 määrusest nr 42 ”Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid”. Helivõimendussüsteemidest põhjustatud mürasündmuse helirõhu piirtase stendi välispiiril ei tohi ületada 65 dB(A) ning stendi välispiirist 3m kaugusel stendi suunas 85 dB(A). Töötavate masinate ja seadmete eksponeerimisel ei tohi tööstusmüra ekvivalenttase stendi välispiiril ületada 65 dB(A).
Korraldajal on õigus nõuda eksponendilt normtaset ületava helitugevuse piiramist, ürituste ja mürasündmuste korraldusaegade nihutamist ning ürituste ja mürasündmuste kestuse piiramist, vältimaks naaberstendide töö häirimist või takistamist. Korraldaja poolt kehtestatud piirangute eiramine toob kaasa müra normtaset ületava tegevuse keelustamise stendil.

12. ERITINGIMUSED

Käesolevates üldistes osalemistingimustes sätestamata või spetsiifiliste messide korraldamisega seotud tingimused, nende täitmise kord ning täitmata jätmisest või mittekohasest täitmisest tulenev vastutus kooskõlastatakse enne vastava ürituse korraldamist täiendavalt.
Suuregabariidiliste või raskete eksponaatide paigaldamisel ja teisaldamisel Eesti Näituste messikeskuses kasutatavate transpordivahendite – veoautod ja autokraanad ning hüdrauliliste tõstukite töötavatest mootoritest ümbritsevasse ruumi sattuvate mootoriheitgaaside kahjuliku toime vähendamiseks ja neutraliseerimiseks on kohustuslik lisaseadmete – püüdurid, filtrid jms kasutamine. Vastavaid lisaseadmeid mitteomavate või -kasutavate tõste-transpordivahendite kasutamine Eesti Näituste messikeskuses on keelatud.
Elava muusika või fonogrammide esitamine messil, toob kaasa tasu maksmise kohustuse Eesti Autorite Ühingu ja Eesti Esitajate Liidu poolt sätestatud tariifide kohasel.

13. VASTUTUS JA KINDLUSTAMINE

13.1 Eksponendi vastutus
Eksponent vastutab oma ekspositsiooni ülespaneku, paigutuse ja ekspositsioonipinna korrasoleku eest.
Eksponendil ei ole õigust hõivata tema poolt reserveeritud ekspositsioonipinda messil enne, kui ta on registreerinud oma saabumise korraldaja ametliku esindaja juures või messi teenindusbüroos.
Eksponent vastutab tema käsutusse antud eksponeerimisvahendite ja inventari eest, alates nende korraldajalt vastuvõtmise momendist kuni tagastamiseni korraldajale pärast oma ekspositsiooni mahavõtmist. Eksponent on kohustatud eemaldama seinaelementidelt ja muult inventarilt tema enda või tema alltöövõtja poolt paigaldatud kleepkiled, kleebis- jm reklaammaterjalid. Juhul kui eksponent lahkub messilt kleebisreklaami eemaldamata, on ta kohustatud tasuma korraldajale nimetatud reklaami eemaldamisega seotud kulutuste maksumuse. Eksponent on kohustatud hüvitama korraldajale kleebisreklaami eemaldamise tagajärjel tema või tema alltöövõtja poolt rikutud inventari maksumuse
Eksponent vastutab oma töövõtjate ja tema poolt kaasatud kolmandate isikute tegevuse eest ning kohustub vajadusel korvama korraldajale nende poolt tekitatud materiaalse kahju.
Eksponent vastutab talle kuuluvate eksponaatide, konstruktsioonide jms rikkumise või kadumise eest kogu messiperioodi vältel.
Eksponent otsustab oma eksponaatide ja muu vara kindlustamise messiperioodil ning kannab vastutust materiaalsete väärtuste mittekindlustamise võimalike tagajärgede eest.

13.2 Eksponendi kohustused

Eksponent on kohustatud tema käsutuses olnud korraldaja varale ( sh messikeskuse hallide põrandad, seinad, uksed, väravad, tugi-ja kandekonstruktsioonid, aknad jne) kahju tekkimisel teavitama sellest koheselt korraldajat ja hüvitama tekitatud kahju. Kahjujuhtum fikseeritakse eksponendi ja korraldaja vahel koostatava akti vormis. Suulisi avaldusi materiaalsete väärtuste kadumise või rikkumise kohta arvesse ei võeta ning neid ei arutata.

13.3 Korraldaja vastutus
Korraldaja vastutab üldise korra ja turvalisuse eest Eesti Näituste messikeskuses ja territooriumil, samuti valvesignalisatsiooni häireteta töö eest messi töövälisel ajal.
Korraldaja ei vastuta vääramatu jõu poolt tekitatud kahjustuste, samuti külastajate, teiste eksponentide ja nende alltöövõtjate poolt põhjustatud kahjustuste eest.
Korraldaja vastutab esmaste tulekustutusvahendite valiku, paigutuse, markeerimise ja töökindluse eest.
Korraldaja ei vastuta eksponendile kuuluvate eksponaatide, konstruktsioonide jms rikkumise või kadumise eest.

14. FORCE MAJEURE

Korraldajal on õigus messi ettevalmistustööd ja messi korraldamine katkestada või edasi lükata, kui katkestamise vajadus on tingitud vääramatu jõu – sõjategevus, loodusjõudude toime, riigivõimu ja valitsusasutuste tegevus, terrorism jms. asjaolude ilmnemisest.
Juhul kui messi korraldamine vääramatust jõust tingituna osutub võimatuks, katkestab korraldaja eksponendiga sõlmitud lepingu ning tagastab eksponendi poolt antud ajahetkeks tasutud summad. Osalemismaks on tagastamatu ning tagasimaksmisele ei kuulu.

15. SANKTSIOONID

Korraldajal on õigus eksponendi poolt käesolevate üldiste osalemistingimustes sätestatud regulatsiooni tahtliku eiramise või sellest üleastumise korral nõuda eksponendilt trahvi messi osalemismaksu kahekordse määra ulatuses.

16. PRETENSIOONIDE ESITAMINE

Kõik korraldaja ja eksponendi vastastikused pretensioonid kuuluvad esitamisele kirjalikult messi ettevalmistus- või tööperioodil või mõne muu korraldaja poolt pretensioonide esitamiseks ettenähtud tähtaja piires. Hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta ning neid ei arutata. Pretensioonid püütakse lahendada pooltevahelise läbirääkimise teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused ja erimeelsused Harju Maakohtus Eesti Vabariigi seadusandluse alusel.

17. LEPINGU KEHTIVUS

Kirjutanud alla messi registreerimislehele-osalemislepingule eksponendid ja nende volitatud esindajad aktsepteerivad ja kohustuvad järgima käesolevaid üldisi osalemistingimusi, messi osalemistingimusi ning korraldaja poolt täiendavalt antud juhiseid ja korraldusi.

MTÜ Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon jätab endale õiguse käesolevate üldiste osalemistingimuste muutmiseks ning täiendamiseks. Kõigist muudatustest ja täiendustest teavitatakse korraldajaid ja eksponente täiendavalt.